YOSHIOKA SHINJI
Department / Course College of Economics Department of Economics
Title / Position Professor
Period 2020/04/01
Employer Ritsumeikan University
Department College of Economics,
Position Professor